• การเรียนการสอน
    315 หมู่ 9 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

นักเรียนร่วมประกวดคำขวัญวันภาษาไทย 29 กรกฎาคม

วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม
โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยุค New Normal โดยให้นักเรียนร่วมประกวดคำขวัญวันภาษาไทย เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชน ให้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของภาษาไทย