• การเรียนการสอน
    315 หมู่ 9 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์สถานศึกษา     นักเรียนมีคุณธรรม
 
เอกลักษณ์สถานศึกษา    สุนทรียะ