• การเรียนการสอน
    315 หมู่ 9 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์         โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการโดยใช้
                     เทคโนโลยี ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้เรียนดีมี
                     คุณธรรมนำสู่ความเป็นมาตรฐานสากลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
พันธกิจ         
                     1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                     2. ปลูกฝังและส่งเสริมนักเรียนดีมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีค่านิยมที่พึงประสงค์
                         บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                     3. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและหลักธรรมาภิบาล
                     4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
                         และมีความเชี่ยวชาญ
                     5. พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
                     6. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือชุมชนองค์กรภายนอกเครือข่าย
                        ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์      1. นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถเต็มศักยภาพและสมรรถนะสำคัญ
                         มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
                         อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
                      2. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพและเชี่ยวชาญ
                      3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
                      4. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนยอมรับเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน