• การเรียนการสอน
    315 หมู่ 9 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

ปรัชญา/คติพจน์

นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา (แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี)