• การเรียนการสอน
    315 หมู่ 9 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

ประวัติโรงเรียน

 
ประวัติโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๒๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๓ โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ตําบลโคกปรง อําเภอ วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัด เพชรบูรณ์ในปีการศึกษา ๒๕๒๙ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยขอใช้สถานที่และอาคารเรียนของ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง มีคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ และคณะครู อาจารย์จาก โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรงช่วยสอนตามรายวิชาตามแผนการเรียนการสอนของหลักสูตรมัธยมศึกษา ตอนต้น พุทธศักราช ๒๕๒๑ ในระยะเวลาต่อมาทางกรมสามัญศึกษาได้มอบหมายให้ นายจรัญ สิงห์ช่างชัย กํานันตําบลโคกปรง กรรมการสภาตําบลโคกปรง ประชาชนตําบลโคกปรงจัดหาที่ที่จะสร้าง โรงเรียนและในที่ประชุมคณะกรรมการสภาตําบลชาวบ้านได้ตกลงให้ใช้ที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าเก่า ซึ่งอยู่ในหมู่ที่ ๙ของตําบลโคกปรง ให้เป็นที่ก่อสร้างโรงเรียน กรมสามัญศึกษาได้ส่งเจ้าหน้าที่กองออกแบบและก่อสร้างมาดูพื้นที่และเห็นชอบว่าเหมาะสมในการสร้างโรงเรียนซึ่งมีเนื้อที่ ๓๔ ไร่ ๒ งาน ๗ ตารางวา
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โรงเรียนโคกปรงวิทยาคมตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ  ณ   วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ โดย นายสมชัย วุฒิปรีชา รัฐมนตรีช่วยว่าการปฏิบัติหน้าที่แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเปิดทําการสอนวันแรกในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมี นายพิสิฐ คงเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อํานวยการโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ตามคําสั่งกรมสามัญศึกษา ที่ ๑๕๓๕/๒๕๓๔ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ โดย นายโกวิทย์ วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา ในวันเปิดเรียนวันแรกมีนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จํานวน ๑๑๒ คน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ นักเรียน หญิง ๒๖ คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มีนักเรียนชาย ๒๑ คน นักเรียนหญิง ๑๙ คน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนชาย ๑๔ คน นักเรียนหญิง ๗ คน มีครู อาจารย์โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ๑ คน ทางโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ฝ่ายวิชาการ อาจารย์สุนันทา นิยมศิลป์ ได้จัด ครู อาจารย์จากโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ เข้าสอนตามรายวิชาตามรหัสวิชาแต่ละระดับชั้น สถานที่เรียน ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรงเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ต่อมากรมสามัญศึกษาได้ แต่งตั้งให้ นายประเสริฐ นิลสันเทียะ อาจารย์ ๒ ระดับ ๕ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ มาปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเปิดใหม่ตามคําสั่งที่ ๑๘๙๗/๒๕๓๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๔  สั่ง  ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยนายโกวิทย์ วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา และในปีการศึกษา ๒๕๓๔ ทางโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวนเงิน ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนชั่วคราวและอาคารประกอบรวม ๕ รายการ
ในระยะต่อมาด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนตำบลโคกปรง ที่ได้สละแรงงานแรงทรัพย์ ได้จัดสร้างถนนไปในโรงเรียนจากถนนสายหลักยาวประมาณ ๓๐ เมตร กว้าง ๑๒ เมตร โดยมีผู้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างถนนเข้าโรงเรียน
ในวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๔ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๔ ได้รับความอนุเคราะห์จากพระคุณเจ้าพระครูเกษม พัชรกิจ เจ้าคณะตำบลบ่อรัง กำนันจรัญ สิงห์ช่างชัย กรรมการสภาตำบลและประมาชนตำบลโคกปรงประกอบพิธีทำบุญล้างป่าช้าบริเวณที่สร้างโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมจนแล้วเสร็จ ปัจจุบันโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ตั้งที่อยู่ที่หมู่ ๙ ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร